• Sənədli və sənədsiz qiymətli kağızların saxlanılması və uçotu;
 • Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinə depo hesablarının açılması;
 • Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin hesablarının uçotu;
 • Qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı;
 • Qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi üzrə əməliyyatların qeydiyyatı;
 • Qiymətli kağızların öhdəliklərlə yüklənməsinin qeydiyyatı;
 • Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin sorğusu əsasında hesablarından çıxarışların verilməsi;
 • Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinə aparılmış əməliyyatlar haqqında məlumatların verilməsi;
 • Müxbir depozitarlara xidmətlərin göstərilməsi;  
 • Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrinin aparılması;
 • Nominal saxlayıcıların hesablarının uçotunun aparılması;
 • Səhmdarların ümumi yığıncaqlarının təşkili üzrə xidmətlər;
 • Qiymətli kağızlar üzrə dividendlərin və istiqraz üzrə faizlərin hesablanması və onların ödənilməsində vasitəçilik;
 • Qiymətli kağızlarla xırdalanma (split) və birləşdirmə (konsolidasiya) əməliyyatlarının aparılması;
 • Qiymətli kağızlarla konvertasiya əməliyyatlarının aparılması.